FAQs

Bemiddeling is een wijze om conflicten aan te pakken. Het is een proces dat erop is gericht om communicatie tussen de betrokkenen (opnieuw) mogelijk te maken. Dit op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Zo geeft het hen de mogelijkheid om afspraken met elkaar te maken en oplossingen te vinden. Een neutrale derde, de bemiddelaar, helpt partijen om: • de situatie beter te begrijpen • constructief met elkaar te praten • duurzame beslissingen te nemen De bemiddelaar ondersteunt vanuit haar ervaring de partijen om het gesprek met elkaar aan te gaan, waarbij gevoeligheden en belangen op tafel komen. Zo worden de belangrijke stappen gezet om te werken aan een aanvaardbaar uitkomst voor alle partijen. De bemiddelaar biedt dus geen kant-en-klare oplossingen, maar heeft oog voor de behoeften van alle partijen om er samen uit te geraken. info op deze pagina’s gedeeltelijk overgenomen van de site www.consonantbemiddeling.be

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijks  ervaring.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan. Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met iemand die er volledig buitenstaat. Die rol neemt de bemiddelaar op zich. De bemiddelaar helpt partijen om tot een akkoord te komen, waar iedereen zich in kan vinden. 

Volgende concrete taken neemt de bemiddelaar op zich:

 • informatie geven over bemiddeling
 • informatie inwinnen over jullie situatie
 • luisteren naar het verhaal van elke partij
 • begeleiding van de zoektocht naar een oplossing
 • bewaken dat de gesprekken respectvol en constructief verloopt
 • ondersteunen om duurzame beslissingen te nemen
 • bewaken dat iedere partij zich in de afspraken kan vinden
 • gemaakte afspraken vervatten in een overeenkomst

De methoden die de bemiddelaar toepast, zorgen voor dynamiek en ruimte om in de beste omstandigheden met elkaar te overleggen. Daardoor kan er samen nagedacht worden over hoe een probleem het best kan worden aangepakt, met de nodige aandacht voor alle partijen.

Deze info is gedeeltelijk overgenomen van de website www.consonantbemiddeling.com

Trouwens wie in Antwerpen of omgeving woont, en nood heeft aan bemiddeling . Ik kan zeker consonant bemiddeling aanbevelen

Doordat de bemiddelaar neutraal is doorheen het hele traject, begeleid hij alleen maar de partijen, die zelf op zoek gaan naar de oplossing van hun geschil. Zodoende is de oplossing een akkoord op maat gesloten tussen de partijen zelf.

1. Je neemt contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie.
De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

3.In dit eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling. We brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat. Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.​

4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda. Jullie bespreken de situatie, daarbij is er ruimte voor ieders verhaal. Samen bekijken wat er voor jullie belangrijk is, wat jullie verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken. Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​ Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

Bemiddeling kan wanneer er bezorgdheden, onduidelijkheden, spanningen of conflicten zijn tussen partijen, die er zelf niet meer uit komen. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar bewaakt wordt.

Een bemiddelaar schat samen met u in of bemiddeling een antwoord kan betekenen op uw vragen, tijdens het contact voorafgaand aan het eerste gesprek.

De federale bemiddelingscommissie geeft deze erkenning. Op de website van de federale bemiddelingscommissie vind je meer uitleg:

https://www.fbc-cfm.be

Ik ben werkend lid van de vzw Connfinity

www.connfinity.be

ConnFinity = samentrekking van ‘ conflict’ en ‘finity’
= samentrekking van ‘ connection’ en ‘infinity’

Wat is het verschil met andere zorgverleners in de laatste levensfase

 • onafhankelijk en neutral
 • brede kijk
 • stem aan alle betrokkenen
 • accent op communicatie
 • streven naar gedragen oplossing van het conflict

 • Als er op zijn minst zo’n 3 of 4 maanden voorbij zijn. Je bent in staat om enigszins van afstand naar jezelf en je reacties te kijken.
 • Als je er zelf behoefte aan hebt. Je zit ‘vast’, er lijkt geen beweging in je rouwproces te zitten.
 • Je hebt geen idee wat je beter wel of niet kunt doen.
 • Je vraagt je af of het normaal is dat je ineens zo moe bent, zo slecht slaapt enz.. Je vraagt je af hoe het met je kinderen moet, of je het wel goed doet.
 • Er zijn weinig tot geen mensen in je omgeving waarmee je echt eens kunt praten.